PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád půjčovny Newman sport s.r.o.:

1) Zboží půjčujeme oproti složené záloze v hotovosti dle aktuálního ceníku a po předložení průkazu totožnosti.

2) Doba nájmu se počítá ode dne vyzvednutí zboží do dne jeho vrácení pronajímateli včetně.

3) Náklady na přepravu a rizika s ním spojené nese nájemce.

4) Nájemce odpovídá za odcizení, ztrátu či poškození pronajatého zboží.

5) Nájemce není oprávněn poskytovat pronajaté zboží třetí osobě do pronájmu.

6) Pronajímatel je povinen nájemce řádně poučit o používání pronajatého zboží.

7) Nájemce nese odpovědnost za škodu způsobenou na pronajatém zboží vlastní osobou a za škodu způsobenou třetími osobami.

8) V případě poškození zapůjčené věci, bude ze zálohy odečtena částka dle rozsahu poškození.

9) Zjistí-li nájemce vadu na pronajatém zboží, je povinen ji neprodleně oznámit pronajímateli, který vadu odstraní, případně zboží vymění. Doba od oznámení vady po její odstranění či předání náhradního zboží se do doby nájmu nepočítá.

10) Podpisem této smlouvy nájemce potvrzuje, že byl seznámen s používáním zboží a souhlasí se všemi body těchto podmínek.